Instalacja i konfigurowanie programu logującego N1MM

Otwieramy stronę główną N1MM i w zakładce Downloads klikamy na link Download Latest Update. Klikamy na Download przy ostatniej pełnej wersji instalacyjnej. Na dzień dzisiejszy jest to Version 9.0.0 Full Install (5.4 MB) This supersedes 8.0.0.. Ściągamy również najnowszą wersję poprawek. Na dzień dzisiejszy jest to Version 9.6.2 (Started June 12, 2009). Uruchamiamy program instalacyjny. W trakcie instalacji powinniśmy mieć aktywny dostęp do Internetu (instalator automatycznie pobiera pliki helpu). Po zakończeniu instalacji restartujemy komputer, a następnie instalujemy najnowsze poprawki. Po ich zainstalowaniu uruchamiamy program główny logera N1MM. Program monituje konieczność pobrania uaktualnienia bazy danych. Potwierdzamy klikając OK, a gdy na ekranie ukaże się okno wpisywania danych naszej stacji, uzupełniamy je i klikamy OK.

W oknie logowania (głównym oknie programu N1MM logger) klikamy na zakładkę Tools, Download latest Country file (wl_city.dat)(Internet). Na otwartej stronie klikamy na zakładkę N1MM, a następnie na link WL_CTY.DAT dla N1MM 8.62 and later i w oknie pobierania potwierdzamy klikajac OK. Po ściągnięciu zapisujemy go do głównego katalogu N1MM lub utworzonego podkatalogu np. \COUNTRY. W oknie głównym N1MM klkamy na Tools i Import Country list from downloaded file. Wskazujemy położenie ściągniętego pliku i klikamy OK. Klikamy teraz na Tools i Dowload Latest Check Partial file (Master DTA)(Internet). Po otwarciu strony klikamy na link scp_VER20090202.zip, a po ściągnięciu rozpakowujemy i wkopiowujemy do głównego katalogu N1MM lub utworzonego podkatalogu np. \MASTER.

Klikamy teraz na zakładkę Window i Log. Analogicznie otwieramy okna: Bandmap, Available Mult's & Q's i Packet/Telnet. Ustawiamy położenie okien według własnego uznania (np. tak jak na poniższym zrzucie ekranu) i zapisujemy ustawienia klikając Tools i Save Window Positions. Po zapisaniu ustawień będziemy mogli je przywołać klikając Tools i Restore Window Positions.

Teraz powinniśmy utworzyć bazę danych naszego logu. W niej zapisywane są wszystkie ustawienia i dane o łącznościach. Klikamy File, następnie New database... i w otwartym oknie eksploratora otwieramy podkatalog, w którym chcemy utworzyć bazę danych (np. CallDB, ale możemy utworzyć nowy o dowolnej nazwie). W polu Nazwa pliku wpisujemy nazwę bazy danych (np. SP2IKP.mdb) i potwierdzamy klikając Zapisz. Teraz w naszej bazie głównej możemy otwierać oddzielne logi dla poszczególnych zawodów. Klikamy na File i New log in Database i w otwartym oknie wybieramy nazwę zawodów, dla których ma być utworzony nowy log. Wybranie właściwej nazwy zawodów powoduje załadowanie ustawień związanych z obsługą logu w trakcie tych zawodów, czyli automatycznym nadawaniem i kontrolą numerów kontrolnych raportów, obliczaniem wyniku itp. Jeżeli chcemy używać logu jako logu głównego do zapisu dziennych łączności, wybieramy typ DX. Uzupełniamy pozostałe pola otwartego okna. Możemy skorygować również datę rozpoczęcia logowania w naszej bazie danych.

Klikamy teraz na Associated Files, a następnie na Change przy poszczególnych polach i wskazujemy lokalizację plików MASTER.DTA oraz kolejno plików makr przypisanych klawiszom funkcyjnym dla CW, SSB i emisji cyfrowych. Do ustawień lokalizacji plików makr możemy wrócić później, gdy zapiszemy je nadając im charakterystyczne nazwy z rozszerzeniem .mc.

W oknie DXclustera klikamy na Telnet, rozwijamy strzałkę przy polu wyboru serwera dostarczającego nam spotów i wybieramy ulubiony serwer. W polu wpisywania komend Type: wpisujemy swój znak i klikamy Enter. Często, jeżeli jest to nasz pierwszy kontakt z serwerem musimy wpisać żądane dane rejestracyjne. Od tej chwili będą do nas docierały aktualne spoty. Klikamy prawym przyciskiem myszy w środkowym polu okna clustera i zaznaczamy Auto Logon. Możemy także edytować listę serwerów, wybierając komendę Edit Telnet Cluster List i w otwartym oknie dopisując nazwę serwera np. OH5RBI i jego adres internetowy oh5rbi-cl.oh5ai.fi:8000. W dolnej części okna DXclustera widnieją przyciski komend wysyłanych do serwera. Możemy je zmienić klikając prawym przyciskiem na polu komend i zmieniając w otwartym oknie nazwy komend i ich treść. Ja często używam komendy SH/DX i ustawiłem ją na SH/DX/30, żeby otrzymać listing spotów z ostatnich 30 minut.

Teraz powinniśmy podłączyć interface CAT i skonfigurować sterownie TRX-a z komputera PC. Klikamy zakładkę Config i Configure ports, Telnet Address, Other. Wybieramy zakładkę Hardware. Rozwijamy pole przy porcie Com, do którego podłączyliśmy interface CAT i wskazujemy typ używanego transceivera. Jeżeli z tego portu będziemy pobierali także sygnał kluczowania dla telegrafii, to zaznaczamy kwadracik CW w linii ustawianego portu i klikamy na Set.

W polu Speed ustawiamy szybkość transmisji, w oknie Parity ustawiamy, czy bit parzystości jest ustawiany. Analogicznie ustawiamy ilość bitów danych i ilość bitów stopu. Ustawienia muszą być analogiczne jak w opcjach konfiguracyjnych transcivera. Teraz w polach DTR (pin 4) oraz RTS (pin 7) ustawiamy odpowiednio CW lub PTT, w zależności od tego, do których wyjść portu RS-232 są one podłączone. Możemy skorygować opóźnienie sygnału PTT i zaznaczamy pole Radio PTT via command, jeżeli załączanie TRX-a (PTT), będzie realizowane za pomocą rozkazu poprzez transmisję szeregową, jeżeli interfejs CAT nie wystawia sygnału sprzetowego PTT. Możemy także włączyć funkcję VOX w TRX-ie. Wtedy każdy sygnał kluczowania na wejściu CW spowoduje automatyczne załączenie nadajnika z opóźnieniem wyłączenia ustawianym w TRX-ie. Jeżeli interfejs steruje dwoma radiami, to w oknie Radio Nr ustawiamy numer urządzenia, które sterowane jest ustawianym portem.

Analogicznie, jeżeli sygnał kluczowania CW pobierany jest z oddzielnego portu COM (nie związanego ze sterowaniem CAT), to zaznaczamy tylko kwadracik CW, przy tym porcie, wchodzimy w ustawienia Set i przypisujemy odpowiednio sygnały RTS i DTR do CW i PTT. To samo dotyczy sterowania emisjami cyfrowymi lub transmisją pakietową urządzeń posiadających taką możliwość. Zaznaczamy wtedy odpowiedni kwadracik Digital albo Packet przy właściwym porcie COM i w ustawieniach Set dokonujemy właściwej konfiguracji sygnałów.

Teraz powinniśmy poustawiać makra powiązane z klawiszami funkcyjnymi, których naciśnięcie spowoduje nadanie konkretnych tekstów. Sugeruję zachowanie standardu przypisania klawiszy funkcyjnych takiego jaki jest ustawiony w standardowej konfiguracji programu (jest on naprawdę bardzo ergonomicznie ustawiony). Korygujemy tylko teksty według własnego uznania. W tryb edycji tekstów wchodzimy ustawiając wskaźnik myszy na obszarze makr w oknie logowania i klikając prawym przyciskiem myszy. Następnie zmieniamy teksty i opisy klawiszy i zatwierdzamy klikając OK. Pierwsze dwanaście ustawień dotyczy klawiszy funkcyjnych F1 do F12 związanych z trybem pracy RUN - Nadawania CQ, następne dwanaście, odpowiednio dla klawiszy F1 do F12 dla trybu S&P - Słuchanie i wołanie. Jeżeli zapiszemy mniej niż 24 ustawienia, to pozostałe makra dla trybu S&P będą identyczne jak dla trybu RUN.

Ustawiając klawisze dla CW, log powinien być przestawiony na emisję CW. Analogicznie ustawiamy klawisze funkcyjne dla modulacji SSB, przyporządkowując im ścieżki dostępu do odpowiednich plików dźwiękowych z rozszerzeniem .wav.

Wejść do trybu ustawiania makr możemy także, klikając Config, Change CW/SSB/Digital Massige Buttons, Change SSB Buttons). Nagrania odpowiednich plików dźwiękowych możemy dokonać za pomocą programu Audacity. Na poniższej stronie opisałem jak tego dokonać.

Instalacja i obsługa programu Audacity

Przygotowujemy oddzielne pliki z rozszerzeniem .wav odpowiadajace poszczególnym literom, cyfrom, znakowi / i ?. Nadajemy im nazwy odpowiednio a.wav, b.wav, c.wav, ..., 1.wav, 2.wav itd. Pliki te zapisujemy do podkatalogu N1MM loger/wav/SP2IKP/letters/. Analogicznie tworzymy pliki audio odpowiadające niezbędnym zwrotom np. cq.wav, sp2ikp.wav itp. Pliki te wkopiowujemy do podkatalogu N1MM loger/wav/SP2IKP/ (oczywiście zamias SP2IKP powinien być podkatalog odpowiadający znakowi operatora - zwłaszcza dla logów klubowych). Żeby móc korzystać z tych plików musimy właściwie wskazać do nich ścieżkę dostępu. Klikamy zakładkę Config, wybieramy Configure ports, Telnet Address, Other, a nastepnie klikamy zakładkę Files. W otwartym oknie wpisujemy ścieżkę dostępu do plików wave w polu Recorded wav file path oraz do plików z literowaniem w polu Letters file path.

Użytkowanie programu N1MM logger

Warto pobrać tłumaczenie manuala ze strony Andrzeja VA3PL. Program logujący N1MM jest bardzo rozbudowany, ale manual ma dokładnie dostosowane zakładki i możemy etapami analizować te fragmenty programu, które dotyczą aktualnie realzowanych ustawień i naszych potrzeb.